Arjan Plaisier

Over Arjan Plaisier

Kerkenraadscommissie 22 november

De Kerkenraadscommissie is op 22 november weer bijeengekomen.

 • In de vergadering werd teruggekeken op de kringavonden die in het teken van de doop stonden. In totaal zijn er vijf kringen gevormd, waar in een open sfeer soms ontroerende gesprekken plaatsvonden en waar ook indringend over de doop is gesproken. Ze hebben zeker bijgedragen tot een verdiept besef van wat ons met de doop is gegeven en hebben ook gevoelig gemaakt voor de verscheidenheid van opvattingen over de doop, ook in onze gemeente. In verband met de doop is het belang van belijdenis aangedragen. Er zal in het lopende jaar een groep starten voor leden die belijdenis willen doen.
 • Daarnaast is stilgestaan bij het jeugdwerk. We mogen verheugd zijn over de deelname van jongeren en de inzet van de leiding. Positief is dat er nu een vaste plek is waar de jeugd samen kan komen.
 • Vanuit de gemeente is de vraag gesteld hoe we om zullen gaan met ‘alternatieve relaties’ en een eventueel verzoek om een zegening. Het is goed om daar op termijn het gesprek over te voeren, ook al wordt dit door de kerkenraadscommissie niet als een dringend thema gezien, waarbij het uitgangspunt hoe dan ook die is van gastvrijheid voor ieder die aansluiting bij ons zoekt of vindt.
 • Als het gaat om de financiën mogen we dankbaar zijn voor wat mensen geven, maar blijft er wel een zorg: we hebben nu een tekort en dat is wel ons aller verantwoordelijkheid.

Belijdenis doen?

Onlangs hebben we in onze gemeente gesprekken gevoerd over de doop. In sommige kringen is toen terecht naar voren gekomen dat belijdenis doen echt hoort bij kinderdoop. In de nog jonge geschiedenis van De Fontein is nog niet eerder door iemand officieel belijdenis van het geloof gedaan. Intussen zijn er een aantal jongeren die deze stap graag willen zetten. Dat is verheugend nieuws. Er zal dan ook een groep gevormd gaan worden als voorbereiding hierop. Zoals het er nu naar uitziet zal deze groep in de maanden april en mei bij elkaar gaan komen. In juni kan er dan een zondag worden uitgekozen om belijdenis te doen.

Misschien zijn er ‘ouderen’ die om wat voor reden nooit eerder belijdenis deden, en die graag bij deze groep zouden willen aansluiten. Misschien ben je als kind gedoopt, misschien ook niet, dat maakt niet uit. Ik wil iedereen die hier serieus over nadenkt dan ook van harte uitnodigen naar mij toe op dit bericht te reageren. Je kunt me benaderen, ook via de mail: [email protected] (of [email protected]).

Bereikbaarheid ds. Arjan Plaisier

Nu de wintertijd komt, is voor ds. Arjan Plaisier Grandcafé ‘De Notaris’ wat minder geschikt om als plaats om bereikbaar te zijn. De komende tijd (vanaf 31 oktober) zal hij op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur te vinden zijn in Café Schenkers, Van Kinsbergenstraat 8, te vinden in het centrum van de stad. Omdat het Kristal niet zo’n ‘bruisende’ plek bleek te zijn, heeft Arjan al enige weken terug besloten daar niet meer ‘vast’ op maandag aanwezig te zijn. Wil iemand hem spreken en dan liever buitenshuis, en komt dinsdag op de aangegeven tijd niet uit, dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden voor een andere tijd, waarbij ook de locatie afgesproken kan worden.

Uit de kerkenraadscommissie

Woensdag 20 september 2017 stond er weer een vergadering van de kerkenraadscommissie op de agenda. Daarin werd teruggekeken op zondag kerkproeverij. Overheersend was een positief gevoel. Het is een goede oefening geweest om zelf missionair te zijn en de stap te nemen mensen uit te nodigen, ook als dat niet altijd tot ‘resultaat’ heeft geleid. We willen het komende jaar weer een of twee momenten kiezen waarin we als gemeenteleden naar anderen gaan met de vraag: ‘ga je een keertje met me mee naar de kerkdienst’. De ervaring leert dat uitnodigen vraagt om ‘meerdere keren’.

Verder gaan we met de voorbereidingen beginnen voor de Fontein-inloop: het streven is de 2e zondag van november daar een eerste keer mee te beginnen. Een ander idee dat boven is komen drijven is die van een pop-up-kerk: kunnen we, samen met anderen, gedurende een maand een leegstaand winkelpand in een winkelstraat gebruiken voor een inloop voor de winkelende mens. Het zal nog moeten blijken of dit plan realistisch is.

Op een avond als deze kijken we ook even naar de cijfers. We zijn dankbaar voor de gaven van velen, ook materiële, en constateren dat het fijn zou zijn als er nog wat extra van die laatste gaven komen om te kunnen blijven doen wat we ons hebben voorgenomen. Daar komen we nog op terug. Wat betreft de ‘geestelijke’ gaven, we zijn blij dat velen zich met hart en ziel inzetten voor de kerk en het evangelie. We moeten wel bewaken dat er niet teveel lasten bij dezelfde personen komen te liggen. Omgekeerd, Samen en met velen dragen maakt blije mensen.

Vergadering kerkenraadscommissie 30 augustus

Op 30 augustus kwam de kerkenraadscommissie weer bijeen. Een belangrijk gespreksonderwerp was de ‘agenda’ voor het leven en werken van onze geloofsgemeenschap. Wat gaan we doen? Hoe gaan we met elkaar verder als gelovigen die elke zondag samenkomen en die willen groeien in geloof en dienstbaarheid? Hoe kunnen we missionaire gemeente zijn? Welke initiatieven horen daar voor het komende jaar bij? Dit alles is besproken ook met het oog op de gemeenteavond van 5 september. Daar willen we de plannen voorleggen en er met elkaar over in gesprek gaan. Zo hopen we te komen tot een gezamenlijke visie en zal het ook duidelijk worden welke bijdrage elk van ons aan ons leven als geloofsgemeenschap wil geven. Omdat we ook rekening te houden hebben met de financiële mogelijkheden, zijn ook de financiën aan de orde gekomen. Willen we onze begroting ‘halen’, dan is een extra inspanning in de komende maanden zeker nodig.

Vakantie ds. Arjan Plaisier

Ik ben vanwege vakantie niet bereikbaar van 8 tot 30 juli 2017. Omdat de bistro de Passarel sluit tot 14 augustus ben ik daar pas weer bereikbaar vanaf 21 augustus. In grandcafé ‘De Notaris’ ben ik vanaf 9 augustus weer te vinden (elke woensdag van 14.15 tot 15.45 uur).

Heidag kerkenraadscommissie

Op 16 juni 2017 kwam de kerkenraadscommissie bij elkaar op een zogenaamde heidag (een vervolg werd gegeven op 21 juni). Een goed moment om elkaar te spreken van hart tot hart en vreugde en zorg te wisselen als het gaat om de plaats die we innemen in De Fontein en de leiding die ons is toevertrouwd.

Hoofdonderdeel was de vraag naar onze missie. Die is tweeledig. Enerzijds is ze bedoeld een kerkelijk thuis te bieden aan hen die dit de afgelopen decennia niet in de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn vonden. Een kerkelijk huis met een confessionele/orthodoxe verkondiging, en een evangelische en charismatische inslag. Anderzijds is ze missionaire gemeente en pioniersplek. In de uitwisseling was dankbaarheid te horen hoe de eerste missie gestalte heeft gekregen. We willen eraan meewerken ook in de toekomst in kwantiteit en kwaliteit van gemeente-zijn verder te groeien. Het jeugdwerk en de catechese heeft gestalte gekregen en er komt een drietal kringen bij elkaar. Als nieuwe aandachtspunten worden genoemd:

 • nu we groter worden, zullen we vormen moeten bedenken om elkaar te blijven kennen
 • organiseren van ‘eat and meet’ en een app: ‘ik drink koffie, wie drinkt ermee’
 • ‘zeven-weken vorming’: ik doe mee in een vorming van zeven achtereenvolgende weken.
 • iedereen is zeer welkom als nieuw lid, tegelijk eerlijk zijn over onze identiteit.

Wat betreft de tweede missie (missionaire gemeente/pioniersplek): die hoort echt bij de eerste. Jezus riep mensen en zond hen uit. Onze tweede missie heeft de volgende aspecten:

 1. we zijn geroepen mensen te leiden tot Christus.
 2. We werven mensen om deel van het lichaam van Christus, de gemeente, te worden.
 3. We willen mensen dienen in Christus’ naam.  

Als het gaat om doelgroepen beperken we ons niet tot één. Wel ligt een bijzondere focus bij jonge gezinnen ((groot)ouders en kinderen). Hiervoor willen we diverse middelen inzetten, waaronder die van de muziek (niet exclusief). Daarnaast willen we bezien hoe we onze jongeren, samen met die van andere kerken, kunnen dienen en samen met hen voor de kerk en de samenleving dienstbaar kunnen zijn.

Omdat de missie die van ons allen is, zal de aard van onze missie ook afhangen van de gaven en roeping die we als gemeenteleden hebben. Dat zal steeds opnieuw gepeild moeten worden. Daarbij beseffen we: niet in de veelheid van activiteiten maar in het meewerken met God vanuit de vreugde van het evangelie en de rust die God geeft, zal ons werk gezegend worden.

Voor de nabije toekomst zien we een viertal missionaire speerpunten/activiteiten.

 • In de eerste plaats het ontwikkelen van een Kristal-inloop, een laagdrempelig uurtje op de 2e zondag van de maand (zoals eerder met de Paasinloop is georganiseerd)
 • In de tweede plaats een buurtonderzoek in Zuidbroek (samen met andere kerken) om te bezien hoe we mensen in Christus’ naam kunnen dienen.
 • In de derde plaats de kerkproeverij van 17 september.
 • In de vierde plaats een kerstmusical, zoals ook vorig jaar heeft plaatsgevonden.

Terug naar de kerk?

Uit Engeland komen veel goede dingen, ook na de Brexit. Eén daarvan is een zogenaamde ‘back-to-church-sunday’. Wat hebben ze bedacht? Dat het goed is om één keer per jaar mensen persoonlijk uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst. Engeland lijkt veel op Nederland. Ook daar veel mensen die ooit zijn afgehaakt van de kerk. Soms zomaar. En ja, ga dan maar weer een terug. Intussen is de drempel in je verbeelding huizenhoog geworden. Hoe doorbreek je die impasse. Doordat op een dag je van iemand die je goed kent een uitnodiging krijgt mee te gaan naar de kerk. Daar hebben ze in Engeland een speciale zondag voor uitgekozen: de ‘terug-naar-de kerk-zondag’.

Dat idee is over komen waaien en nu gaan we het dit jaar ook in Nederland doen. Hier is het vertaald als ‘kerkproeverij’. Tja, we zijn nu eenmaal een apart volkje. Breed in kerkelijk Nederland gaan we het doen: zo’n speciale zondag in september. En wij als Fontein gaan eraan meedoen. Natuurlijk. We zijn toch een missionaire gemeente!

We willen dus mensen een kans geven in te stappen. Gewoon, voor één keer, maar met de hoop dat dat een vervolg krijgt. Mensen die zijn afgehaakt. Of mensen die nieuwsgierig zijn en wel eens willen weten wat er achter die kerkdeuren gebeurt op zondag. We doen dat omdat we geloven dat het kan: weer intreden. Weer geraakt worden. Als mensen voor een dienst worden uitgenodigd en ze weten dat ze op die zondag niet de enige genodigden zullen zijn, maar dat het een speciale dienst voor gasten is, zal het waarschijnlijk ook gemakkelijker zijn de stap te doen.

De dienst zelf zal ´gewoon met een sprankeling´  zijn. Gewoon, want je moet wel een indruk geven van hoe het er normaliter aan toegaat. Maar wel met een sprankeling, want we willen er moet hopelijk zoveel gasten iets extra moois van maken.

Alleen: wij zijn dan wel aan zet. En daar kon nog wel eens een lelijke kink in de kabel zitten. Gaat u het doen, doe ook jij mee? Een aantal mensen uit je netwerk persoonlijk uitnodigen? Ik ben op een voorbereidingsdag geweest en daar kwam dit onderwerp ter sprake. Het blijkt dat wij kerkmensen goed zijn in het bedenken van bezwaren tegen zo’n idee. Ik ga ze niet noemen, dat kan iedereen zelf wel doen. Die bezwaren moet je niet wegdrukken. Je moet ze bespreekbaar maken. Om er dan wel over heen te komen.

De meeste kerken die meedoen zullen 10 september kiezen. Bij ons als Fontein komt een weekje later op 17 september beter uit. Denk er vast eens over na. We hebben het met elkaar nog wel over alle ´ja maars´. Maar ook over wie jij zou willen uitnodigen, vrienden, buren, kinderen, ouders, collega´s, enzovoorts. We komen erop terug. Dit is een vooraankondiging. Wordt vervolgd!

Kerkenraadscommissievergadering

Op 17 mei is de kerkenraadscommissie weer bij elkaar gekomen.

 • Blij zijn we dat we Jenine Bouwheer mochten begroeten die de gelederen van de kerkenraadscommissie is komen versterken. Haar aandachtsgebied is dat van de financiën.
 • Een belangrijk onderwerp van de vergadering was de bespreking van een doopnotitie, opgesteld door Chiel Egberts, Steven Lobregt en Arjan Plaisier. Wat is de zegen van de doop? Hoe mogen wij de gave van de doop ontvangen? En hoe zit het nu met de kinderdoop en de ‘doop op belijdenis’ (volwassendoop). Het stuk loopt uit op de dooppraktijk van de Fontein. Na de nodige opmerkingen en wat aanpassingen is het stuk vastgesteld. Te zijner tijd zal het op de website komen en zullen we als gemeente het gesprek erover aangaan (of beter: vervolgen, we hebben er immers al eerder over gesproken). Dat zal gebeuren door middel van een handreiking voor gesprek.
 • Ook hebben we stilgestaan bij onze missionaire roeping. Aan de hand van een missionaire update van Arjan Plaisier hebben we mogelijke hoofdlijnen voor missionaire activiteiten voor het komende seizoen besproken. Dit zal nog een vervolg krijgen op de ‘heidag’ van de kerkenraadscommissie die we op 16 juni zullen houden. We merkten een nieuw enthousiasme voor onze missionaire roeping en zullen uiteraard snel met onze plannen naar de gemeente komen. Nu vast een voorschot: op zondag 17 september doen we mee aan de landelijke actie ‘kerkproeverij’. Het is de bedoeling dat we als gemeenteleden voor die zondag persoonlijk mensen uit gaan nodigen. De dienst zelf zal ‘normaal met een sprankeling’  zijn: wel iets extra’s maar niet iets totaal anders dan we normaal doen. Wordt uiteraard vervolgd.