Arjan Plaisier

Over Arjan Plaisier

Uit de Kerkenraadscommissie

Op 11 april is de kerkenraadscommissie weer bijeen geweest. Hoofdmoot van de vergadering werd ingenomen door een gesprek met Serge de Boer. Hij is de pioniersbegeleider vanuit het Evangelisch Werkverband. Wij spraken met hem over onze missionaire drive en bewogenheid. Hoe diep is ons verlangen om mensen met het evangelie te bereiken? Paulus had er zijn leven voor over om zijn volksgenoten tot geloof in Christus te brengen. En wij? Daarbij kwam natuurlijk ook de vraag op hoe onze missionaire opdracht er dan uitziet.

Twee van onze leden heeft onlangs weer meegedaan met de pionierstraining van de PKN en zij brachten hun ervaringen in. We mogen dankbaar zijn voor wat we tot nu toe hebben mogen doen en we zijn blij met de wegen die zich voor ons lijken te openen. We hebben daar ook op de gemeenteavond verslag van gedaan. We hebben ons opnieuw voorgenomen om tijd en energie (en ook financiën) vrij te houden voor het missionaire werk. Dat kan betekenen dat we sommige andere dingen niet meer doen. Want dat is ook duidelijk: we willen met vreugde kerk-zijn en niet gebukt aan onder lasten die niet te tillen zijn. Niet het vele is goed, maar het goede is veel.

Verder blikten we vooruit op de gemeenteavond over homoseksualiteit, die intussen is gehouden. Dit alles naast de ‘lopende zaken’ die nu eenmaal behoren tot de agenda van onze commissie en die we dan ook met een vrolijk gemoed serieus nemen.

Geloofsverdieping tussen Pasen en Pinksteren

De afgelopen zondagen hebben we de gelegenheid gehad om in te tekenen op ‘zeven weken geloofsverdieping’. Tussen Pasen en Pinksteren gaan we aan de slag met het boekje Adem van Leven. Uit de intekeningen zijn de maandag– en de woensdagavond als favoriet gekomen. Noteer dus vast de maandagavonden of de woensdagavonden in deze periode. Nader bericht over de locatie volgt nog. De woensdaggroep start op 4 april. De maandaggroep op 9 april. Opgeven kan nog steeds, een mailtje naar Dries Bartelink is genoeg: driesb@gmail.com. Ieder alsnog van harte uitgenodigd.

Kerkenraadscommissie 22 november

De Kerkenraadscommissie is op 22 november weer bijeengekomen.

 • In de vergadering werd teruggekeken op de kringavonden die in het teken van de doop stonden. In totaal zijn er vijf kringen gevormd, waar in een open sfeer soms ontroerende gesprekken plaatsvonden en waar ook indringend over de doop is gesproken. Ze hebben zeker bijgedragen tot een verdiept besef van wat ons met de doop is gegeven en hebben ook gevoelig gemaakt voor de verscheidenheid van opvattingen over de doop, ook in onze gemeente. In verband met de doop is het belang van belijdenis aangedragen. Er zal in het lopende jaar een groep starten voor leden die belijdenis willen doen.
 • Daarnaast is stilgestaan bij het jeugdwerk. We mogen verheugd zijn over de deelname van jongeren en de inzet van de leiding. Positief is dat er nu een vaste plek is waar de jeugd samen kan komen.
 • Vanuit de gemeente is de vraag gesteld hoe we om zullen gaan met ‘alternatieve relaties’ en een eventueel verzoek om een zegening. Het is goed om daar op termijn het gesprek over te voeren, ook al wordt dit door de kerkenraadscommissie niet als een dringend thema gezien, waarbij het uitgangspunt hoe dan ook die is van gastvrijheid voor ieder die aansluiting bij ons zoekt of vindt.
 • Als het gaat om de financiën mogen we dankbaar zijn voor wat mensen geven, maar blijft er wel een zorg: we hebben nu een tekort en dat is wel ons aller verantwoordelijkheid.

Belijdenis doen?

Onlangs hebben we in onze gemeente gesprekken gevoerd over de doop. In sommige kringen is toen terecht naar voren gekomen dat belijdenis doen echt hoort bij kinderdoop. In de nog jonge geschiedenis van De Fontein is nog niet eerder door iemand officieel belijdenis van het geloof gedaan. Intussen zijn er een aantal jongeren die deze stap graag willen zetten. Dat is verheugend nieuws. Er zal dan ook een groep gevormd gaan worden als voorbereiding hierop. Zoals het er nu naar uitziet zal deze groep in de maanden april en mei bij elkaar gaan komen. In juni kan er dan een zondag worden uitgekozen om belijdenis te doen.

Misschien zijn er ‘ouderen’ die om wat voor reden nooit eerder belijdenis deden, en die graag bij deze groep zouden willen aansluiten. Misschien ben je als kind gedoopt, misschien ook niet, dat maakt niet uit. Ik wil iedereen die hier serieus over nadenkt dan ook van harte uitnodigen naar mij toe op dit bericht te reageren. Je kunt me benaderen, ook via de mail: aplaisier@defonteinapeldoorn.nl (of a.plaisier@pkn.nl).

Bereikbaarheid ds. Arjan Plaisier

Nu de wintertijd komt, is voor ds. Arjan Plaisier Grandcafé ‘De Notaris’ wat minder geschikt om als plaats om bereikbaar te zijn. De komende tijd (vanaf 31 oktober) zal hij op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur te vinden zijn in Café Schenkers, Van Kinsbergenstraat 8, te vinden in het centrum van de stad. Omdat het Kristal niet zo’n ‘bruisende’ plek bleek te zijn, heeft Arjan al enige weken terug besloten daar niet meer ‘vast’ op maandag aanwezig te zijn. Wil iemand hem spreken en dan liever buitenshuis, en komt dinsdag op de aangegeven tijd niet uit, dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden voor een andere tijd, waarbij ook de locatie afgesproken kan worden.

Uit de kerkenraadscommissie

Woensdag 20 september 2017 stond er weer een vergadering van de kerkenraadscommissie op de agenda. Daarin werd teruggekeken op zondag kerkproeverij. Overheersend was een positief gevoel. Het is een goede oefening geweest om zelf missionair te zijn en de stap te nemen mensen uit te nodigen, ook als dat niet altijd tot ‘resultaat’ heeft geleid. We willen het komende jaar weer een of twee momenten kiezen waarin we als gemeenteleden naar anderen gaan met de vraag: ‘ga je een keertje met me mee naar de kerkdienst’. De ervaring leert dat uitnodigen vraagt om ‘meerdere keren’.

Verder gaan we met de voorbereidingen beginnen voor de Fontein-inloop: het streven is de 2e zondag van november daar een eerste keer mee te beginnen. Een ander idee dat boven is komen drijven is die van een pop-up-kerk: kunnen we, samen met anderen, gedurende een maand een leegstaand winkelpand in een winkelstraat gebruiken voor een inloop voor de winkelende mens. Het zal nog moeten blijken of dit plan realistisch is.

Op een avond als deze kijken we ook even naar de cijfers. We zijn dankbaar voor de gaven van velen, ook materiële, en constateren dat het fijn zou zijn als er nog wat extra van die laatste gaven komen om te kunnen blijven doen wat we ons hebben voorgenomen. Daar komen we nog op terug. Wat betreft de ‘geestelijke’ gaven, we zijn blij dat velen zich met hart en ziel inzetten voor de kerk en het evangelie. We moeten wel bewaken dat er niet teveel lasten bij dezelfde personen komen te liggen. Omgekeerd, Samen en met velen dragen maakt blije mensen.

Vergadering kerkenraadscommissie 30 augustus

Op 30 augustus kwam de kerkenraadscommissie weer bijeen. Een belangrijk gespreksonderwerp was de ‘agenda’ voor het leven en werken van onze geloofsgemeenschap. Wat gaan we doen? Hoe gaan we met elkaar verder als gelovigen die elke zondag samenkomen en die willen groeien in geloof en dienstbaarheid? Hoe kunnen we missionaire gemeente zijn? Welke initiatieven horen daar voor het komende jaar bij? Dit alles is besproken ook met het oog op de gemeenteavond van 5 september. Daar willen we de plannen voorleggen en er met elkaar over in gesprek gaan. Zo hopen we te komen tot een gezamenlijke visie en zal het ook duidelijk worden welke bijdrage elk van ons aan ons leven als geloofsgemeenschap wil geven. Omdat we ook rekening te houden hebben met de financiële mogelijkheden, zijn ook de financiën aan de orde gekomen. Willen we onze begroting ‘halen’, dan is een extra inspanning in de komende maanden zeker nodig.

Vakantie ds. Arjan Plaisier

Ik ben vanwege vakantie niet bereikbaar van 8 tot 30 juli 2017. Omdat de bistro de Passarel sluit tot 14 augustus ben ik daar pas weer bereikbaar vanaf 21 augustus. In grandcafé ‘De Notaris’ ben ik vanaf 9 augustus weer te vinden (elke woensdag van 14.15 tot 15.45 uur).

Heidag kerkenraadscommissie

Op 16 juni 2017 kwam de kerkenraadscommissie bij elkaar op een zogenaamde heidag (een vervolg werd gegeven op 21 juni). Een goed moment om elkaar te spreken van hart tot hart en vreugde en zorg te wisselen als het gaat om de plaats die we innemen in De Fontein en de leiding die ons is toevertrouwd.

Hoofdonderdeel was de vraag naar onze missie. Die is tweeledig. Enerzijds is ze bedoeld een kerkelijk thuis te bieden aan hen die dit de afgelopen decennia niet in de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn vonden. Een kerkelijk huis met een confessionele/orthodoxe verkondiging, en een evangelische en charismatische inslag. Anderzijds is ze missionaire gemeente en pioniersplek. In de uitwisseling was dankbaarheid te horen hoe de eerste missie gestalte heeft gekregen. We willen eraan meewerken ook in de toekomst in kwantiteit en kwaliteit van gemeente-zijn verder te groeien. Het jeugdwerk en de catechese heeft gestalte gekregen en er komt een drietal kringen bij elkaar. Als nieuwe aandachtspunten worden genoemd:

 • nu we groter worden, zullen we vormen moeten bedenken om elkaar te blijven kennen
 • organiseren van ‘eat and meet’ en een app: ‘ik drink koffie, wie drinkt ermee’
 • ‘zeven-weken vorming’: ik doe mee in een vorming van zeven achtereenvolgende weken.
 • iedereen is zeer welkom als nieuw lid, tegelijk eerlijk zijn over onze identiteit.

Wat betreft de tweede missie (missionaire gemeente/pioniersplek): die hoort echt bij de eerste. Jezus riep mensen en zond hen uit. Onze tweede missie heeft de volgende aspecten:

 1. we zijn geroepen mensen te leiden tot Christus.
 2. We werven mensen om deel van het lichaam van Christus, de gemeente, te worden.
 3. We willen mensen dienen in Christus’ naam.  

Als het gaat om doelgroepen beperken we ons niet tot één. Wel ligt een bijzondere focus bij jonge gezinnen ((groot)ouders en kinderen). Hiervoor willen we diverse middelen inzetten, waaronder die van de muziek (niet exclusief). Daarnaast willen we bezien hoe we onze jongeren, samen met die van andere kerken, kunnen dienen en samen met hen voor de kerk en de samenleving dienstbaar kunnen zijn.

Omdat de missie die van ons allen is, zal de aard van onze missie ook afhangen van de gaven en roeping die we als gemeenteleden hebben. Dat zal steeds opnieuw gepeild moeten worden. Daarbij beseffen we: niet in de veelheid van activiteiten maar in het meewerken met God vanuit de vreugde van het evangelie en de rust die God geeft, zal ons werk gezegend worden.

Voor de nabije toekomst zien we een viertal missionaire speerpunten/activiteiten.

 • In de eerste plaats het ontwikkelen van een Kristal-inloop, een laagdrempelig uurtje op de 2e zondag van de maand (zoals eerder met de Paasinloop is georganiseerd)
 • In de tweede plaats een buurtonderzoek in Zuidbroek (samen met andere kerken) om te bezien hoe we mensen in Christus’ naam kunnen dienen.
 • In de derde plaats de kerkproeverij van 17 september.
 • In de vierde plaats een kerstmusical, zoals ook vorig jaar heeft plaatsgevonden.